اشتغال به صنعت ماشین سازی در ایران امروز، هنر، جسارت، تلاش و نوآوری بی وقفه ای را می طلبد که جز از سر عشق و ایمان به آفرینش، دلیل و منطق دیگری نمی پذیرد.

 

دستگاه مورد نظر شما

جهت اطلاع راجع به کدام یک از ماشین آلات ذیل وارد سایت شده اید؟
 

تلگرام

کانال تلگرام ماشین سازی سپهرحمید

سئوالی دارید؟

در کانال تلگرام و در ساعات اداری آنلاین هستیم...

0936+353-3967

آمار پایگاه

محصولات

مجموعه دستگاه های شرینک پک

- دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک دوگانه سوز (برقی-گازی)

- دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک برقی

- دستگاه شرینک پک نیمه اتوماتیک دوگانه سوز (برقی-گازی)

- دستگاه شرینک پک نیمه اتوماتیک برقی

- دستگاه شرینک پک چهار طرف دوخت

- دستگاه شرینک پک با چهار سیستم دوخت مجزا

- دستگاه شرینک پک دوخت از بقل

- دستگاه شرینک پک کابینی

- دستگاه شرینک لیبل

- انواع دستگاه های شرینک پک سفارشی

 

مجموعه دستگاه های استرچ پالت و وکیوم

- دستگاه استرچ پالت ثابت

- دستگاه استرچ پالت گردان

- دستگاه استرچ پالت رول

- دستگاه استرچ کش رومیزی

- دستگاه وکیوم

- دستگاه برش اتوماتیک

- دستگاه دربند

- دستگاه فویل سیل

 

مجموعه دوخت پلاستیک

- دستگاه دوخت و برش پلاستیک پنوماتیک

- دستگاه دوخت و برش پلاستیک پایی (پدالی)

- دستگاه دوخت پلاستیک پنوماتیک

- دستگاه دوخت پلاستیک پایی (پدالی)

- دستگاه دوخت پلاستیک ال

- دستگاه دوخت پلاستیک عمودی

- دستگاه دوخت برنجی

- دستگاه دوخت رومیزی

آپارات

ماشین سازی سپهرحمید در آپارات

مجموعه ماشین آلات وکیوم و استرچ پالت مجموعه ماشین آلات شرینک پک مجموعه ماشین آلات دوخت پلاستیک

‫محافظت از نور در بسته بندی های شفاف پي دي اف چاپ ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه ، 26 شهریور 1389 ، 20:41

محافظت از نور در بسته بندی های شفاف

بسته بندی شفاف

 

 ‫ ﺑﺴته بندی های شفاف علاوه بر افزودن به جنبه های زیبایی محصول ، اطمینان مضاعفی را نسبت به کیفیت محتویات داخل آن در مشتری ایجاد میکند. اما استفاده از این بسته بندی ها همواره بهترین انتخاب برای تمامی محصولات نیست.

‫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎءاﻟﺸﻌﯿﺮ، ﺷﯿﺮ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ.‫

وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را در ﺑﻄﺮی ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻗﺮار ﻣـﯽ ‫دﻫﯿﻢ، ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞﻓﺴﺎد را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

‫ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ، ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ ورود ﻧﻮر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ.‫اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮآوری ، ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و رﻧﮓ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.‫

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻮر ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮ، رﻧﮓ و ﻃﻌﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺣﺎﺻﻞ از  ‫اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ، دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد.‫

اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺻﻮﻻ وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر، از ﺧﻮد واﮐﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ‫و اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﮕﺮدد. وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻮ و ﯾﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎدی ﺷﺪه و ﻓـﺴﺎد ﺷـﮑﻞﻋﻠﻨـﯽ ﺑـﻪ ‫ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮادی ﮐﻪ واﮐﻨﺶ اوﻟﯿﻪ را ﺻﻮرت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﺷﺎره ﮐـﺮد . ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺗﺮﮐﯿﺒﺎت وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎ ، ﻧﯿﺰ دارای اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‫

در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ‫ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮر داراﺳﺖ. رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ، اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ‫ورود اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن آن در ﺷﯿﺮ، ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد. ﻃـﯽﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻧﯿﺴﺘﯿﺘﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻏﺬا ، در وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ، ﻧـﻮر ﻋـﺎدی و مرئی نیز میتواند موجب تغییرات عمده در کیفیت مواد غذایی شود.

 ‫در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺷﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﻮر، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮروی اﺷﻌﻪ ‪  UV در ﻃﻮل ﻣـﻮج 200 ﺗـﺎ ‫400 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، اﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫـﺎ ‫ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺷﻮد ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار رﯾﺒـﻮﻓﻼوﯾﻦ ﺷـﯿﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ‫‫ﻣﻮﺟﺐﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮕﯽ در ﻣﺎده ﻏﺬاﺋﯽ ﮔﺮدد.

‫در اﯾﻨﺠﺎ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﻔﺎف درﻣﺤﺼﻮﻻت و اﯾﺠـﺎد ﺟـﺬاﺑﯿﺖ ﺑـﺼﺮی ﺑﯿـﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯿﻬﺎ ، ‫ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ، ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی از ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﺴﺘﻪ ‫ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻘﻮاﺋﯽ ﺑﺴﻮی ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎﯾﯽﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت را ﻣﯿﺘﻮان در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .‫

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را از ﺑﯿﺮون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ‫ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.‫ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ﻧﻮر در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻫﺎﺷﻔﺎف ، ﻣﻮاد ﺟﺎذب اﺷﻌﻪ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ، اﻟﺒﺘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ را ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف داﻧﺴﺖ .‫

ﻋﻤﻮﻣﺎ" ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮ و آب ﻣﯿﻮه را در ﻇﺮوف ﺷﻔﺎف ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ‫ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی، از ﺻﺤﺖ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ‫ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.‫

رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب ‫ﻧﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و دﯾﮕﺮﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬی ﻧﺨﻮاﻫـﺪﺑـﻮد، درﺣﻘﯿﻘـﺖ ‫ﺟﺬب ﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ‫ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺒﻮر ﻧﻮر از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ، ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر و ﻣﻘﺪار رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ‫ﮐﻪ رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪﻣﯿﺎن ﺣـﻀﻮر ﭼﺮﺑـﯽ ‫در ﺷﯿﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺐ رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ در ﺷﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻧﯿﺰﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﭼﺮﺑﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻮد ﻋﻤﯿـﻖ ﺗـﺮ ﻧـﻮر ﺑـﻪ ‫درون ﺷﯿﺮ.‫

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻃﻌﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ، ﺗـﺎ 75% از رﯾﺒـﻮﻓﻼوﯾﻦ ‫ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﮐﺎﮐﺎﺋﻮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن، رﯾﺒـﻮﻓﻼوﯾﻦ ﮐﻤﺘـﺮی را از دﺳـﺖ ‫ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ در ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ، ﻧﻔﻮذ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾـﺮﯾﻦ را ﺑـﺎ ‫ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‫

ﭘﺲ از ﺗﺨﺮﯾﺐ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺰه و ﺑﻮی ﺷﯿﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارای ﻃﻌﻤﯽ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ‫ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﯽ رود ، وﻗﺘﯽ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮ از ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ‫ﯾﺎﻃﻌﻢ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﻧﯿﺰﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗـﻊ ﻧﻤـﯽ ‫ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺴﺎوی اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش امراضی همچون پوکی استخوان، بیماری های دهان و دندان و غیره.‫

ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻣﻌﻤـﻮﻻ از دو ﻣـﺎده ﭘﻠﯿﻤـﺮی، ﭘﻠـﯽ اﺗـﯿﻠﻦ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ( HDPE ) و ﭘﻠـﯽ اﺗـﯿﻠﻦ ‫ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت ( PET  ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 62% از ﻧﻮر را در ﻃـﻮل ‫ﻣﻮج 700-300 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از ﺧﻮد ﻋﺒﻮرﻣﯿﺪﻫﺪ. ‪ PET ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺖ ﺷﻔﺎف ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ" ﺑﺮای ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﻔـﺮه ﻣـﻮرد ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﯿﺶ از 75 ﺗﺎ 85% از ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫـﺪ.رزﯾـﻦ ‪PET ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﻣﻮﺟﺐﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻧﻮر در ﺷﯿﺮ ﻣﯿـﺸﻮد ، اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣـﻞ میشود که از بطری های غیر شفاف و مات از جنس PET استفاده شود.‫

در ﻣﺮﮐﺰ ‪ Virginia food tech ﯾﮏﺳﺮی ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺣـﺎل ﮔﺬراﻧـﺪن آزﻣﺎﯾـﺸﺎت ‫ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﯿﺮا ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧـﻮری ﻫﻤﭽـﻮن ﻓـﯿﻠﻢ ﻫـﺎی ‪ iridescent و ‫‪ pearlescentاﺑﺪاع و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮاق ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﻢ دارای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ‫ﺑﻮده و ﻫﻢ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و ﺑﻌﻨـﻮان ﭘﻮﺷـﺶ روی ﺑـﺴﺘﻪﺑﻨـﺪی اﺳـﺘﻔﺎده ‫میشوند ( Ower - Wrap ).‫‫ ‫

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ‫ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﺋﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺑﺪاع ﻣﻮاد ﺷﻔﺎف ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻮر ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻃﻮری ﮐﻪﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.

ماشین سازی سپهرحمید www.sepehrhamid.com

منبع:  www.sabzco.com  

آخرين ويرايش : چهارشنبه ، 28 مهر 1389 ، 20:05
 

نظرات  

 
0 #1 حسینی 23 آبان 1389 ساعت 11:55
سلام
سایت خوبی دارید
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان
English Arabic French German Italian Spanish Turkish

جستجو در سایت

درباره ما

ماشین سازی سپهرحمید در سال 1372 با هدف طراحی و ساخت ماشین آلات مدرن بسته بندی، در قم تاسیس گردید.

عمده فعالیت های ماشین سازی سپهرحمید ساخت انواع دستگاه های بسته بندی شرینک پک، وکیوم ، دوخت رومیزی ، استرچ، استرچ پالت، دوخت پایی ، دربند به دو صورت تولید سفارشی و انبوه میباشد.

ادامه مطلب ...

 

فیلم تبلیغاتی ماشین سازی سپهرحمید

* فیلم تبلیغاتی ماشین سازی سپهرحمید

 

 

فیلم ماشین سازی سپهرحمید در شبکه یک سیما

* ماشین سازی سپهرحمید در شبکه یک سیما

 

* برخی از مشتریان ماشین سازی سپهرحمید


* 8 دلیل برای خرید ماشین آلات بسته بندی از ماشین سازی سپهرحمید


* لطفا در انتخاب ماشین آلات بسته بندی خط تولید خود دقت کنید !

 

* مطالبی راجع به دستگاه بسته بندی شرینک پک

 

استعلام قیمت دستگاه (شرینک پک، استرچ پالت)

در صورتی که مایل به استعلام قیمت ماشین آلات بسته بندی (شرینک پک، استرچ پالت و...) هستید، فرم درخواست اطلاعات از مشتری را از قسمت دانلودها (اینجا کلیک کنید) به دست آورده و پس از تکمیل نمودن به شماره 02534233422 فاکس نمایید.

تبلیغات

تبليغات
تبليغات

معرفی یک محصول

 • شرینک فانتزی
 • توضیحات:

  نام:  شرینک دستی فانتزی

  مدل  :     SH100

  مشخصات   :

  رنگ الکترواستاتیک، برق  تک فاز، دارای سیستم کنترل حرارت،

   از ویژگیهای این دستگاه میتوان به زیبایی و استفاده در محیط های کوچک اشاره کرد.

   

  جهت بسته بندی و شرینک کردن محصولاتی مانند : cd  ، سوهان ، گز، لوازم الکتریکی و الکترونیکی ( مودم ، رادیو ، موس و .. ) و هر محصولی با ابعاد کمتر از 30*30*30

   

  فیلم مصرفی: سلفون شرینک

   

  درصورتی که مایل به استعلام قیمت دستگاه فوق هستید، فرم درخواست اطلاعات از مشتری را از قسمت  دانلودها به دست آورید و پس از تکمیل نمودن به شماره 02534233422 فکس نموده یا به ایمیل yazdan.pr@gmail.com   ارسال نمایید.

   

  کلمات کلیدی:

  شرینک ، شیرینک ، شرینگ، شیرینگ، وکیوم،دستگاه بسته بندی، پک،  سپهرحمید، نایلون، سلفون، پلاستیک ، SepehrHamid ، Pack ، packaging، فروش ، خرید، فروشنده، shering، قیمت.

لینک های RSS

feed-image Feed Entries
کلیه ی حقوق برای ماشین سازی سپهرحمیدمحفوظ است
این سایت با نرم افزار مدیریت محتوای ملی ایرانیان ایجاد شده است
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های ایرانی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد